Podlaskie seminaria biznesowe

Promocja na rynkach europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych, średnich przedsiębiorstw) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego do udziału w podlaskich seminariach biznesowych, które odbędą się w pierwszej połowie 2022 roku w Paryżu, Brukseli i Londynie.

Celem seminariów jest promocja potencjału gospodarczego województwa podlaskiego, wsparcie podlaskich przedsiębiorców na rynkach europejskich oraz nawiązanie i rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi.

Koszty udziału przedsiębiorców w podlaskich seminariach biznesowych zostaną pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

uczestnicy na podlaskim seminarium biznesowym

Paryż

4-8 kwietnia 2022 r.

Pierwsze tegoroczne seminarium biznesowe odbędzie się w stolicy Francji. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli ośmiu podlaskich przedsiębiorstw reprezentujących sektor metalowy oraz branżę FMCG, w tym całą branżę spożywczą.

Termin naboru: 1-7 marca 2022 r.
(Uwaga: termin naboru został wydłużony
do 8 marca 2022 r.).

NABÓR ZAKOŃCZONY

Czytaj więcej

Bruksela

23-27 maja 2022 r.

Podlaskie seminarium biznesowe w Belgii umożliwi prezentację regionalnych firm z sektora budowlanego i wyposażenia wnętrz oraz branży rolno-spożywczej. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli ośmiu podlaskich firm.

Termin naboru: 19-26 kwietnia 2022 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

Czytaj więcej

Londyn

13-17 czerwca 2022 r.

Podczas seminarium biznesowego w Londynie będą mogły zaprezentować się podlaskie firmy z branży spożywczej oraz wyposażenia wnętrz. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele ośmiu regionalnych przedsiębiorstw.

Termin naboru: 9-16 maja 2022 r.
(Uwaga: termin naboru został wydłużony do 18 maja 2022 r.)

NABÓR ZAKOŃCZONY

Czytaj więcej

Warunki udziału

Warunkiem udziału w zagranicznych seminariach biznesowych jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Szczegółowe warunki rekrutacji oraz kryteria formalne i rankingowe zgłoszonych przedsiębiorstw znajdują się w Regulaminie oraz formularzu zgłoszeniowym.

Firma z sektora MŚP

Przedsiębiorca uczestniczący w seminarium musi posiadać status MŚP zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców.

Siedziba w województwie podlaskim

W seminariach mogą uczestniczyć wyłącznie przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę na terenie województwa podlaskiego.

Działalność od 12 miesięcy

Przedsiębiorcy uczestniczący w seminarium muszą prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 12 miesięcy (na moment składania formularza).

Możliwość uzyskania pomocy "de minimis"

Przedsiębiorcy muszą spełniać warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Projekt Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie – naturalna droga rozwoju jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z pracownikami Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987