Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Invest in Podlaskie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Invest in Podlaskie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • -filmy nie posiadają możliwej do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowanej audiodeskrypcji,
 • -filmy zawierające ścieżkę dźwiękową nie posiadają napisów dla niesłyszących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jakub Gąsowski.
 • E-mail: info@investinpodlaskie.pl
 • Telefon: 856654986

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Marszałek, Wicemarszałkowie oraz Członkowie Zarządu
 • Adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.Białystok 15-888; ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 1, parter – (Biuro Obsługi Klienta), pokój 22,
 • E-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl
 • Telefon: 85 66 54 549

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna – budynek: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14

Do budynku prowadzą cztery stopnie schodów, przy których zamontowane są poręcze. W budynku jest winda, która nie jest przystosowana do osób poruszających się na wózkach.

Z lewej strony budynku znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W pierwszym lokalu na podjeździe usytuowany jest punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych i punkt obsługi osób niepełnosprawnych. W Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych znajduje się łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla niepełnosprawnych. Mając na uwadze ograniczenia architektoniczne budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wszelkie formalności urzędowe są przeprowadzane w Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych na parterze budynku. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
ul. Jana Kilińskiego 16
15-089 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 495
+48 85 66 54 987