Formularz rejestracyjny – seminarium biznesowe w Londynie

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

SEMINARIUM BIZNESOWE W LONDYNIE

13-17 CZERWCA 2022 R.

 

I. INFORMACJE NA TEMAT ZGŁASZAJĄCEGO


NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA


ADRES

 

INFORMACJE NT. PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

xxx-xx-xx-xxx
xx.xx.x

 

OSOBA REPREZENTUJĄCA UCZESTNIKA WYDARZENIA

 

 

II. KRYTERIA FORMALNE WEJŚCIA


1. STATUS PRZEDSIĘBIORCY

Przedsiębiorca posiada status MŚP zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców; art.7, ust.1 (t.j.Dz.U.2021 poz.162).


2. SIEDZIBA PRZEDSIĘBIORCY


3. OKRES PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI


4. POMOC "DE MINIMIS"*?

*Zgodnie z § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca  2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 900)  oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

 

 

III. KRYTERIA RANKINGOWE

Uwaga: punkty przyznawane są przez komisję oceniającą.

L.p.

Kryterium

Odpowiedź

Liczba punktów

1.

Czy przedsiębiorca prowadził działalność eksportową w latach 2020-2021?


Jeżeli „TAK”, proszę wskazać trzy główne rynki eksportowe oraz średni procentowy udział eksportu w sprzedaży przedsiębiorstwa.

TAK: 1

NIE: 0

2.

Czy przedsiębiorstwo posiada stronę internetową w j. angielskim?

TAK: 1

NIE: 0

3.

Czy w zagranicznym seminarium biznesowym w Wielkiej Brytanii weźmie udział osoba posługująca się swobodnie językiem angielskim (min. poziom B2)?

TAK: 1

NIE: 0

4.

Czy działalność przedsiębiorcy wpisuje się w tematykę seminarium biznesowego (branża spożywcza, branża wyposażenia wnętrz)?

TAK: 1

NIE: 0

5.

Czy przedsiębiorca brał udział w zagranicznych misjach gospodarczych lub seminariach biznesowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Podziałania 1.4.1 Promocja Przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa?


Jeżeli „TAK”, proszę podać termin i miejsce misji/seminarium biznesowego.

TAK: 0

NIE: 1

6.

Czy przedsiębiorca posiada plan ekspansji na rynek Wielkiej Brytanii?

 

Jeżeli „TAK”, proszę w skrócie opisać założenia planu ekspansji.

TAK: 1

NIE: 0

Suma uzyskanych punktów (wypełnia organizator):

 

 


 

INFORMACJA DLA ORGANIZATORA

 


Uwaga! Po wybraniu przycisku "wyślij zgłoszenie" należy poczekać do wyświetlenia się komunikatu informującego o przesłaniu zgłoszenia. Potwierdzenie poprawnie przesłanego formularza zostanie wysłane na wskazany adres e-mail.


Wyślij zgłoszenie klikając przycisk poniżej.

 

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
ul. Jana Kilińskiego 16
15-089 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987