Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – zagraniczne seminaria biznesowe

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego w zagranicznych seminariach biznesowych w Paryżu, Brukseli i Londynie, w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”


Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na potrzeby rekrutacji oraz uczestnictwa przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego w zagranicznych seminariach biznesowych, wramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiegopn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”. Zagraniczne seminaria biznesowe w Paryżu, Brukseli i Londynie, zwane dalej Wydarzeniem/Wydarzeniami, realizowane są w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.
 2. Głównym celem Wydarzeń jest promocja gospodarcza województwa podlaskiego na rynkach krajów Europy Zachodniej, wsparcie podlaskich przedsiębiorców na rynkach europejskich oraz nawiązanie i rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi.
 3. Planowane terminy Wydarzeń : Paryż (kwiecień 2022 r.), Bruksela (maj 2022 r.), Londyn (czerwiec 2022 r.). Konkretne terminy Wydarzeń zostaną ogłoszone podczas ogłoszenia naborów przedsiębiorców, na stronie www.investinpodlaskie.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia lub zmiany terminów, z powodu wystąpienia okoliczności związanych z pandemią Covid-19 lub działania siły wyższej.
 5. Rekrutacja ma na celu wyłonienie po 8 (ośmiu) przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) na każde z seminariów.
 6. Uczestnikowi udzielane jest dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.
 7. Dofinansowanie, w ramach pomocy de minimis, zostanie udzielone w oparciu o umowę w sprawie uczestnictwa w wydarzeniu, stanowiącą załącznik nr 5 do regulaminu. Dzień podpisania umowy o dofinansowanie jest dniem udzielenia pomocy de minimis. Na potwierdzenie wysokości udzielonej pomocy de minimis Uczestnik Wydarzenia otrzymuje Zaświadczenie o pomocy de minimis.
 8. W ramach Pomocy de minimis Organizator pokrywa następujące koszty dla jednego Uczestnika: koszty przelotu na trasie Warszawa – kraj Wydarzenia - Warszawa, koszty zakwaterowania ze śniadaniami, przejazdy lokalne w kraju Wydarzenia zgodnie z Programem Wydarzenia[1], koszty ubezpieczenia, koszty udziału w podlaskim seminarium biznesowym, lunch i kolację biznesową w dniu podlaskiego seminarium biznesowego, koszty organizacji indywidualnych spotkań match-makingowych z zagranicznymi partnerami biznesowymi, koszt ewentualnych testów na COVID-19, jeśli wymagać tego będą aktualne przepisy wjazdowe i wyjazdowe danego kraju (w tym Polski).
 9. Pomoc de minimis dla przedsiębiorców jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488), do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 10. O dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 8, w ramach pomocy de minimis, nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy nie spełniają warunków określonych w ust. 9.


Organizator

§ 2

 1. Organizatorem Wydarzeń realizowanych w ramach projektu, o których mowa w §1 jest Województwo Podlaskie.
 2. Za wszelkie kwestie organizacyjne związane z rekrutacją uczestników odpowiada Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok:

Anna Otapowicz tel. 85 66 54 987 e-mail: anna.otapowicz@wrotapodlasia.pl
Karolina Cruz Rodriguez
tel. 85 66 54 653 e-mail: karolina.cruz@wrotapodlasia.pl
Agnieszka Wirkowska
tel. 85 66 54 987 e-mail: agnieszka.wirkowska@wrotapodlasia.pl


Uczestnik rekrutacji

§ 3

 1. Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) z zastrzeżeniem, iż muszą oni spełniać warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488).
 2. O udział w Wydarzeniu ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz prowadzą działalność gospodarczą minimum 12 miesięcy, na moment składania formularza.
 3. W Wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie jeden Reprezentant wskazany przez Uczestnika Wydarzenia w Formularzu Danych Reprezentanta, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Uczestnik Wydarzenia może wyznaczyć dodatkowego Reprezentanta po uzgodnieniu warunków jego uczestnictwa z Organizatorem. Zgłoszenie dodatkowego Reprezentanta Uczestnika może nastąpić maksymalnie 7 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia. Uczestnik pokrywa koszty uczestnictwa/udziału dodatkowego Reprezentanta we własnym zakresie.
 4. Reprezentant Uczestnika wydarzenia musi być zatrudniony w przedsiębiorstwie, które bierze udział w Wydarzeniu, a także spełniać aktualne wymogi sanitarne obowiązujące na terenie państw, gdzie planowane są Wydarzenia. Informacje dla podróżujących można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-p...


Etapy naboru i kryteria

§4

1. Termin i czas trwania naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Investinpodlaskie.pl, najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem rekrutacji elektronicznej.

2. Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie interaktywnego Formularza zgłoszeniowego na stronie Investinpodlaskie.pl i przesłanie go do Organizatora.

3. Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Oceniającą, w skład której wchodzi trzech przedstawicieli Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

4. Kryteria udziału w naborze zostały określone w Formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

5. W sytuacji kiedy kilku przedsiębiorców uzyska taką samą liczbę punktów, ostateczny wpływ na wynik rekrutacji będzie miała kolejność zgłoszeń.

6. Przedsiębiorcy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową o wynikach naboru w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia rekrutacji elektronicznej.

7. Zakwalifikowani uczestnicy, którzy osiągnęli największą liczbę punktów i spełniają warunki uczestnictwa,zobowiązani są do dostarczenia wydrukowanych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych, które zostały uprzednio przesłane drogą elektroniczną oraz:

 • 1) kopii zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 2ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743); Zgodnie z § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 900),
 • 2) formularza informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
 • 3) oświadczeń dotyczących spełnienia kryteriów MŚP, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
 • 4) oświadczeń dotyczących zapoznania się z Klauzulą Informacyjną Administratora, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu oraz innych dokumentów wymaganych przez Organizatora.

8. Dokumenty w formie papierowej, podpisane przez osobę do tego upoważnioną, należy dostarczyć do 5 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w Wydarzeniu, w zamkniętej kopercie, osobiście, korespondencyjnie pocztą lub przesyłką kurierską, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
wraz z dopiskiem: „Zagraniczne seminarium biznesowe w (kraj Wydarzenia)”

9. Lista przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w Wydarzeniu zostanie ogłoszona na stronie https://investinpodlaskie.pl w terminie 14 dni roboczych od zakończenia naboru.
10. Przedsiębiorcy niezakwalifikowani do udziału w Wydarzeniu, a spełniający kryteria udziału, umieszczeni zostaną na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa zakwalifikowanego Uczestnika lub niedostarczenia wymaganej dokumentacji w formie papierowej, zgłoszenie Przedsiębiorcy uznaje się za nieważne, a jego miejsce zajmuje kolejny przedsiębiorca z listy rezerwowej z największą liczbą punktów.

11. W sytuacji niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników lub gdy przedsiębiorcy nie będą spełniać warunków uczestnictwa, zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1) problemy w funkcjonowaniu strony internetowej, na której prowadzona jest rekrutacja, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;

2) przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej, na której prowadzona jest rekrutacja, zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.


Zobowiązania Uczestnika

§ 5

1. Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się do:

1) stosowania się do wymogów sanitarnych obowiązujących w kraju Wydarzenia (np. legitymować się Unijnym Certyfikatem COVID, zaświadczeniem o negatywnym wyniku testu PCR, w miejscach gdzie będzie to obowiązkowe, noszenia maseczek w miejscach gdzie będzie to obowiązkowe itp.),

2) uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dotyczącym danego rynku, zorganizowanym przed Wydarzeniem,

3) uczestnictwa w Seminarium biznesowym w kraju Wydarzenia, które odbędzie się podczas Wydarzenia,

4) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także postanowień Umowy w sprawie uczestnictwa przedsiębiorcy, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu,

5) przedłożenia informacji o zawartych relacjach biznesowych, w terminie do 90 dni od zakończenia Wydarzenia,

6) zwrotu wszystkich poniesionych przez Organizatora wydatków, związanych z udziałem w Wydarzeniu w przypadku naruszenia ustalonych zasad.

2. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia innego reprezentanta, który posiada równorzędne kwalifikacje będące przedmiotem oceny punktowej przez Komisję Oceniającą, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia i pod warunkiem, że nie spowoduje to dodatkowych kosztów po stronie Organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem, Uczestnik rezygnujący z udziału w Wydarzeniu zobowiązuje się zwrócić na rzecz Województwa Podlaskiego wszystkie koszty poniesione przez Województwo Podlaskie. Zapis ten ma również zastosowanie w przypadku, gdy nie została podpisana umowa pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. Rezygnacji należy dokonać w formie pisemnej.

4. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na umieszczenie jego danych (w tym logotypu, zdjęć) w publicznie dostępnych materiałach promocyjnych i informacyjnych (drukowanych oraz elektronicznych) dotyczących przedmiotowego Wydarzenia.


Postanowienia końcowe

§ 6

 1. Udział w rekrutacji jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.investinpodlaskie.pl.
 3. Z chwilą dokonania zgłoszenia Zgłaszający staje się uczestnikiem rekrutacji i zgadza się na postanowienia niniejszego Regulaminu i Umowy w sprawie uczestnictwa przedsiębiorcy, co jest równoznaczne ze złożeniem następującego oświadczenia: „Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą.



[1] Program zostanie udostępniony najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

 • PDF
 • 305 KB
Pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy

 • PDF
 • 299 KB
Pobierz

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 • XLSX
 • 77 KB
Pobierz

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

 • DOCX
 • 109 KB
Pobierz

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Klauzula informacyjna Administratora

 • PDF
 • 203 KB
Pobierz

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Umowa (projekt) w sprawie uczestnictwa przedsiębiorcy

 • PDF
 • 264 KB
Pobierz

Załącznik nr 1 do Umowy – Dane reprezentanta Uczestnika wydarzenia

 • DOCX
 • 65 KB
Pobierz

Załącznik nr 2 do Umowy – Informacja uczestnika dotycząca udziału w zagranicznym seminarium biznesowym

 • DOCX
 • 299 KB
Pobierz

Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie dotyczące danych osobowych w postaci wizerunku

 • PDF
 • 210 KB
Pobierz

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987