Zaproszenie do składania ofert

Plansza ilustracyjna. przedstawiająca podpisywanie umowy

28 czerwca 2023 r.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na realizację usługi pn. “Kampania informacyjna w prasie regionalnej”, najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Polska Press Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa

NIP 5220103609, REGON 012047699

Oddział w Białymstoku

ul. Św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok


19 czerwca 2023 r.

Zamawiający informuje, iż otrzymał zapytania dotyczące postępowania, których treść wraz z odpowiedziami znajduje się poniżej.

 

1. Pytanie

„Dzień dobry

W nawiązaniu do otrzymanej oferty, której przedmiotem jest Kampania informacyjna w prasie regionalnej bardzo proszę o wskazanie długości trwania publikacji artykułów sponsorowanych w wersji elektronicznej na portalach- cz.IV, pkt 4.

Bardzo proszę o określenie w dniach- ile dni każdy z artykułów miałby być promowany na stronie głównej każdego portalu.”

Odpowiedź:

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania, odpowiedź brzmi: 3 dni każdy z artykułów miałby być promowany na stronie głównej każdego portalu.

Ponadto artykuły w wersji elektronicznej powinny pozostać w zasobach serwisu minimum 12 miesięcy.

 

2. Pytanie

„Bardzo proszę jeszcze o doprecyzowanie dnia emisji publikacji artykułów w prasie.

Czy będzie to wydanie zwykłe, tj. poniedziałek- czwartek czy publikacje będą w piątek w wydaniu magazynowym?”

Odpowiedź:

Zgodnie z punktem IV. 15) SOPZ Dzień publikacji artykułu zostanie ustalony z Zamawiającym.

Zamawiający preferuje piątek jako dzień publikacji artykułów.


Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kampanię informacyjną w prasie regionalnej.

Kampania informacyjna w prasie związana jest z realizacją projektu pn. „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Dokumentacja dotycząca postępowania zawarta jest w załączeniu poniżej.

Kryterium wyboru oferty stanowi cena ofertowa brutto.

Ofertę należy złożyć w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, z dopiskiem na kopercie: „Kampania informacyjna w prasie regionalnej”.

Termin składania ofert: 26 czerwca 2023 r. do godz. 15:30

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

Zapytanie ofertowe nr BO-III.433.2.7.2021

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SOPZ

Załącznik nr 2 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. 3. Wzór umowy

Zał. 2 do umowy Protokół odbioru końcowego

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987