Rekrutacja na seminarium biznesowe w Paryżu


9 marca 2022 r.

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informuje, iż 9 marca br. zakończono nabór przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego na udział w podlaskim seminarium biznesowym w Paryżu.

W wyniku przeprowadzonego naboru, decyzją Komisji ds. naboru, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa przedsiębiorców, do udziału w ww. wydarzeniu zostały zakwalifikowane następujące podmioty:

 • P.P.H.U Inter-Tech Piotr Jankowski
 • Truders Dystrybucja sp. z o.o
 • Jazon sp. z o.o.
 • Brand Distribution sp. z o.o.
 • Alu-Frost Piotr Świrko
 • 4szpaki sp. komandytowa
 • Art-Motor Leszczyńscy, Rutkowscy sp.jawna
 • Bioplant Natura sp. z o.o.

Gratulujemy zakwalifikowanym przedsiębiorcom.

Ocena złożonych formularzy zgłoszeniowych znajduje się w pliku zamieszczonym na dole strony.

Podlaskie seminarium biznesowe w Paryżu organizowane jest w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w kolejnych seminariach oraz misjach gospodarczych organizowanych przez Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zapraszamy do systematycznego odwiedzania strony investinpodlaskie.pl, gdzie publikowane będą szczegóły przyszłych wyjazdów oraz warunki uczestnictwa.


28 lutego 2022 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego do wzięcia udziału w podlaskim seminarium biznesowym.

Seminarium odbędzie się 6 kwietnia 2022 r. w Paryżu, w ramach wyjazdu podlaskich przedsiębiorców do stolicy Francji, zaplanowanego na 4-8 kwietnia 2022 r.

Celem wydarzenia jest:

 • promocja gospodarcza województwa podlaskiego na rynku francuskim,
 • wsparcie podlaskich przedsiębiorców,
 • nawiązanie i rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi.

Podlaskie seminarium biznesowe skierowane jest do przedsiębiorców z sektora metalowego oraz branży FMCG, w tym całej branży spożywczej, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego przez minimum 12 miesięcy.


Wyjazd współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Wsparcie obejmuje:

 • koszt przelotu na trasie Warszawa - Paryż – Warszawa,
 • koszty zakwaterowania ze śniadaniami,
 • przejazdy lokalne w Paryżu zgodnie z programem wydarzenia[1],
 • koszty ubezpieczenia,
 • udział w podlaskim seminarium biznesowym w dniu 6 kwietnia 2022 r.,
 • lunch i kolację biznesową w dniu seminarium (6 kwietnia 2022 r.),
 • koszty organizacji indywidualnych spotkań match-makingowych z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

Udział w podlaskim seminarium biznesowym w Paryżu jest objęty pomocą de minimis.

Pomoc de minimis zostanie udzielona przedsiębiorcy, który spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).


Liczba przedsiębiorców objętych wsparciem: 8

Rozpoczęcie rekrutacji: 1 marca 2022 r.

Zakończenie rekrutacji: 7 marca 2022 r.

(Uwaga: termin naboru został wydłużony do 8 marca 2022 r.)


Warunki zgłoszenia:
Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie investinpodlaskie.pl.


Za wszelkie kwestie organizacyjne związane z rekrutacją uczestników odpowiada Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 16, 15-089 Białystok:

Karolina Cruz Rodriguez, tel. 85 66 54 653, e-mail: karolina.cruz@wrotapodlasia.pl
Anna Otapowicz, tel. 85 66 54 987, e-mail: anna.otapowicz@wrotapodlasia.pl
Agnieszka Wirkowska-Godlewska, tel. 85 66 54 987, e-mail: agnieszka.wirkowska@wrotapodlasia.pl

Pliki dotyczące naboru znajdują się na dole strony.


[1] Program Wydarzenia zostanie udostępniony najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem seminarium biznesowego w Paryżu.

Ocena formularzy zgłoszeniowych - seminarium biznesowe w Paryżu

 • PDF
 • 179 KB
Pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

 • PDF
 • 304 KB
Pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy

 • PDF
 • 299 KB
Pobierz

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 • XLSX
 • 77 KB
Pobierz

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP

 • DOCX
 • 109 KB
Pobierz

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Klauzula informacyjna Administratora

 • PDF
 • 203 KB
Pobierz

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Umowa (projekt) w sprawie uczestnictwa przedsiębiorcy

 • PDF
 • 264 KB
Pobierz

Załącznik nr 1 do Umowy – Dane reprezentanta Uczestnika wydarzenia

 • DOCX
 • 65 KB
Pobierz

Załącznik nr 2 do Umowy – Informacja uczestnika dotycząca udziału w zagranicznym seminarium biznesowym

 • DOCX
 • 299 KB
Pobierz

Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie dotyczące danych osobowych w postaci wizerunku

 • PDF
 • 210 KB
Pobierz

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987