Nabór na misję do Dubaju

Logotypy unijne


W związku z rezygnacją z udziału w misji gospodarczej oraz podlaskim seminarium biznesowym w Dubaju firmy PPHU Inter-Tech Piotr Jankowski, informujemy, iż kolejną firmą która została zakwalifikowana do wyjazdu jest firma Edpol Food and Innovation Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.


Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informuje, iż 16 lipca br. zakończono nabór przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego na udział w misji gospodarczej i podlaskim seminarium biznesowym w Dubaju. Wydarzenie odbędzie się podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w dniach 18-22 października 2021 r.

W wyniku przeprowadzonego naboru, decyzją Komisji Oceniającej, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa przedsiębiorców, do udziału w ww. wydarzeniu zostały zakwalifikowane następujące podmioty:

 • TMT Sp. z o.o.
 • P.P.H.U. „Inter-Tech” Piotr Jankowski
 • Wald-Gold Sp. z o.o.
 • 4Szpaki Sp. z o.o., Sp.k.

Gratulujemy zakwalifikowanym przedsiębiorcom.

Ocena złożonych formularzy zgłoszeniowych znajduje się w pliku zamieszczonym na dole strony.

Misja gospodarcza do Dubaju organizowana jest w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w kolejnych misjach gospodarczych organizowanych przez Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zapraszamy do systematycznego odwiedzania strony investinpodlaskie.pl, gdzie publikowane będą szczegóły przyszłych wyjazdów oraz warunki uczestnictwa.

Województwo Podlaskie/Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego do wzięcia udziału w misji gospodarczej i podlaskim seminarium biznesowym podczas Wystawy Światowej EXPO 2020 w Dubaju w dniach 18-22 października 2021 r.

Celem misji gospodarczej i podlaskiego seminarium biznesowego jest:

 • promocja gospodarcza województwa podlaskiego na rynkach krajów Rady Współpracy Zatoki (GCC),
 • wsparcie podlaskich przedsiębiorców na rynkach arabskich,
 • nawiązanie i rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi.

Koszty udziału w wydarzeniu zostaną pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Promocja Gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Wsparcie obejmuje:

 • koszt przelotu na trasie Warszawa - Dubaj – Warszawa,
 • koszty zakwaterowania ze śniadaniami,
 • przejazdy lokalne w Dubaju zgodnie z Programem Wydarzenia[1],
 • kartę wstępu upoważniajacą do wstępu na Wystawę Światową EXPO w Dubaju,
 • udział w podlaskim seminarium biznesowym w dniu 20 października 2021 r.,
 • lunch i kolację biznesową w dniu seminarium (20.10.2021 r.),
 • koszty organizacji indywidualnych spotkań match-makingowych z zagranicznymi partnerami biznesowymi.

Udział w misji gospodarczej i podlaskim seminarium biznesowym jest objęty pomocą de minimis.

Pomoc de minimis zostanie udzielona przedsiębiorcy, który spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Nabór na wydarzenie skierowany jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego przez minimum 12 miesięcy na dzień złożenia zgłoszenia.

Liczba przedsiębiorców objętych wsparciem: 4

Termin nadsyłania zgłoszeń: od 2 lipca 2021 r. do 16 lipca 2021 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do kancelarii ogólnej UMWP).


Warunki zgłoszenia:

 • Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i złożenie osobiście, korespondencyjnie pocztą lub przesyłką kurierską w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
wraz z dopiskiem: „Misja gospodarcza do Dubaju”.


SPROSTOWANIE DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:

W związku z oczywistą omyłką pisarską na stronie 4 Formularza zgłoszeniowego, w rubryce „Liczba punktów” TAK:1, NIE:0 przy pytaniu nr 6 „Czy przedsiębiorca korzystał z dofinansowania z Działania 1.4.1. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego?” w dniu 14.07.2021 r. zamieszczony zostaje aktualny Formularz zgłoszeniowy, zawierający prawidłowy zapis tj. TAK:0, NIE:1. Aktualny Formularz zgłoszeniowy należy pobrać w plikach poniżej.


 • Zgodnie z § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 900) przedsiębiorca do zgłoszenia dołącza:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743);
2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Formularze można pobrać ze strony UOKIK: link

 • Dodatkowo należy dołączyć dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych – Oświadczenie RODO.


UWAGA: Umowa wraz z załącznikiem nr 1 Dane reprezentanta uczestnika wydarzenia zostanie podpisana po ogłoszeniu wyników naboru z wybranymi Uczestnikami wydarzenia. Umowy i załącznika nr 1 Dane reprezentanta uczestnika wydarzenia nie należy dostarczać na etapie zgłoszenia.


Zgłoszenia złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane
.

Za wszelkie kwestie organizacyjne związane z rekrutacją uczestników odpowiada Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok:

Ewa Januszewska tel. 85 66 54 653 e-mail: ewa.januszewska@wrotapodlasia.pl

Agnieszka Wirkowska tel. 85 66 54 987 e-mail: agnieszka.wirkowska@wrotapodlasia.pl


Pliki dotyczące naboru znajdują się na dole strony.


[1] Program Wydarzenia zostanie udostępniony najpóźniej do dnia 30 września 2021 roku.

Ocena złożonych formularzy zgłoszeniowych

 • PDF
 • 454 KB
Pobierz

Aktualny Formularz zgłoszeniowy

 • DOCX
 • 63 KB
Pobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

 • PDF
 • 541 KB
Pobierz

Umowa w sprawie uczestnictwa

 • PDF
 • 480 KB
Pobierz

Załącznik nr 1 do umowy - Dane reprezentanta uczestnika wydarzenia

 • PDF
 • 348 KB
Pobierz

Oświadczenie RODO

 • PDF
 • 563 KB
Pobierz

Formularz zgłoszeniowy - nieaktualny

 • PDF
 • 501 KB
Pobierz

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987