Regulamin rekrutacji – zagraniczne misje gospodarcze

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego w zagranicznych misjach gospodarczych w Niemczech oraz na Litwie, w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”


Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin został przygotowany na potrzeby rekrutacji oraz uczestnictwa przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego w zagranicznych misjach gospodarczych, w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”. Zagraniczne misje gospodarcze realizowane są w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.
 2. Głównym celem misji jest promocja gospodarcza województwa podlaskiego na rynkach krajów Europy Zachodniej oraz krajów nadbałtyckich, wsparcie podlaskich przedsiębiorców na rynkach europejskich oraz nawiązanie i rozwijanie relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi.
 3. Celem niniejszej rekrutacji jest wyłonienie 8 (ośmiu) przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) z branży metalowej, którzy wezmą udział w misji gospodarczej do Niemiec, oraz 8 (ośmiu) przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) z sektora spożywczego, którzy wezmą udział w misji na Litwę – zwanych dalej Uczestnikami. Planowane terminy misji: Niemcy - kwiecień 2023 r., Litwa - maj 2023 r.
 4. Konkretne terminy misji zostaną podane podczas naborów na stronie https://investinpodlaskie.pl
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania misji, zmiany terminów lub zmiany preferowanej branży, z powodu wystąpienia okoliczności związanych z ryzykiem wystąpienia zwiększonego zachorowania na Covid-19 i/lub wpływu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, działania siły wyższej czy innych okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu.
 6. Uczestnikowi udzielane jest dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.
 7. Dofinansowanie, w ramach pomoc de minimis, zostanie udzielone w oparciu o umowę w sprawie uczestnictwa w misji, stanowiącej załącznik nr 5 do regulaminu. Dzień podpisania umowy o dofinansowanie jest dniem udzielenia pomocy de minimis. Na potwierdzenie wysokości udzielonej pomocy de minimis Uczestnik misji otrzyma Zaświadczenie o pomocy de minimis.
 8. W ramach Pomocy de minimis Organizator pokrywa następujące koszty dla jednego Uczestnika: koszty przelotu/przejazdu do/z miejsca docelowego misji, koszty ubezpieczenia, koszty zakwaterowania ze śniadaniami, koszty lunchu i kolacji biznesowej zgodnie z programem misji, przejazdy lokalne w kraju misji zgodnie z Programem [1].
 9. Pomoc de minimis dla przedsiębiorców jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2021 r., poz. 900), do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 10. O dofinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 8, w ramach pomocy de minimis, nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy nie spełniają warunków określonych w ust. 9.


Organizator

§ 2

 1. Organizatorem misji realizowanych w ramach projektu, o których mowa w §1 jest Województwo Podlaskie – zwane dalej Organizatorem.
 2. Za wszelkie kwestie organizacyjne związane z rekrutacją uczestników odpowiada Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok:
  Karolina Cruz Rodriguez tel. 85 66 54 987 e-mail: karolina.cruz@podlaskie.eu
  Anna Otapowicz tel. 85 66 54 987 e-mail: anna.otapowicz@podlaskie.eu
  Agnieszka Wirkowska-Godlewska tel. 85 66 54 987 e-mail: agnieszka.wirkowska@podlaskie.eu


  Uczestnik rekrutacji

  § 3

 1. Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zastrzeżeniem, iż muszą oni spełniać warunki, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z2021 r., poz. 900).
 2. O udział w misji ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy posiadają siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz prowadzą działalność gospodarczą minimum 12 miesięcy, na moment składania formularza.
 3. W misji może wziąć udział maksymalnie jeden Reprezentant wskazany przez Uczestnika w Formularzu Danych Reprezentanta, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Uczestnik misji może wyznaczyć dodatkowego Reprezentanta po uzgodnieniu warunków jego uczestnictwa z Organizatorem. Zgłoszenie dodatkowego Reprezentanta Uczestnika może nastąpić maksymalnie 7 dni przed rozpoczęciem misji. Uczestnik pokrywa koszty uczestnictwa/udziału dodatkowego Reprezentanta we własnym zakresie.
 4. Reprezentant Uczestnika musi być zatrudniony w przedsiębiorstwie, które bierze udział w misji, a także spełniać aktualne wymogi sanitarne obowiązujące na terenie państw, gdzie planowane są misje – jeśli takowe wystąpią.


Etapy naboru i kryteria

§ 4

 1. Termin i czas trwania naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej investinpodlaskie.pl, najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem rekrutacji elektronicznej.
 2. Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie interaktywnego Formularza zgłoszeniowego na stronie investinpodlaskie.pl i przesłanie go do Organizatora.
 3. Zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Oceniającą, w skład której wchodzi trzech przedstawicieli Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.
 4. Kryteria udziału w naborze zostały określone w Formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. W sytuacji kiedy kilku przedsiębiorców uzyska taką samą liczbę punktów, ostateczny wpływ na wynik rekrutacji będzie miała kolejność zgłoszeń.
 6. Przedsiębiorcy zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową o wynikach naboru w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia rekrutacji elektronicznej.
 7. Zakwalifikowani uczestnicy, którzy osiągnęli największą liczbę punktów i spełniają warunki uczestnictwa,zobowiązani są do dostarczenia wydrukowanych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych, które zostały uprzednio przesłane drogą elektroniczną oraz:
  1) kopii zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743); Zgodnie z § 9 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 900),
  2) formularz informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,
  3) oświadczeń dotyczących spełnienia kryteriów MŚP, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,
  4) oświadczeń dotyczących zapoznania się z Klauzulą Informacyjną Administratora, stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu oraz innych dokumentów wymaganych przez Organizatora.
 8. Dokumenty w formie papierowej, podpisane przez osobę do tego upoważnioną, należy dostarczyć do 5 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w misji, w zamkniętej kopercie, osobiście, korespondencyjnie pocztą lub przesyłką kurierską, na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
  Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
  ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok

  wraz z dopiskiem: „ Zagraniczna misja gospodarcza w (kraj docelowy)”.
 9. Lista przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w misji zostanie ogłoszona na stronie https://investinpodlaskie.pl w terminie 14 dni roboczych od zakończenia naboru.
 10. Przedsiębiorcy niezakwalifikowani do udziału w misji, a spełniający kryteria udziału, umieszczeni zostaną na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa zakwalifikowanego Uczestnika lub niedostarczenia wymaganej dokumentacji w formie papierowej, zgłoszenie Przedsiębiorcy uznaje się za nieważne, a jego miejsce zajmuje kolejny przedsiębiorca z listy rezerwowej z największą liczbą punktów.
 11. W sytuacji niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników lub gdy przedsiębiorcy nie będą spełniać warunków uczestnictwa, zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1) problemy w funkcjonowaniu strony internetowej, na której prowadzona jest rekrutacja, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
  2) przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej, na której prowadzona jest rekrutacja, zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora.

Zobowiązania Uczestnika

§ 5

 1. Uczestnik Wydarzenia zobowiązuje się do:
  1) stosowania się do wymogów sanitarnych obowiązujących w kraju Wydarzenia (np. legitymować się Unijnym Certyfikatem COVID, zaświadczeniem o negatywnym wyniku testu PCR, w miejscach gdzie będzie to obowiązkowe, noszenia maseczek w miejscach gdzie będzie to obowiązkowe itp.) jeśli takowe wystąpią,
  2) uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym dotyczącym danego rynku, zorganizowanym przed misją,
  3) uczestnictwa w każdym punkcie misji, zgodnie z programem m.in. w wizytach studyjnych, seminarium biznesowym itp.
  4) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także postanowień Umowy w sprawie uczestnictwa przedsiębiorcy, stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu,
  5) przedłożenia informacji o zawartych relacjach biznesowych, w terminie do 90 dni od zakończenia misji,
  6) zwrotu wszystkich poniesionych przez Organizatora wydatków, związanych z udziałem w misji w przypadku naruszenia ustalonych zasad.
 2. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia innego reprezentanta, który posiada równorzędne kwalifikacje będące przedmiotem oceny punktowej przez Komisję Oceniającą, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem misji i pod warunkiem, że nie spowoduje to dodatkowych kosztów po stronie Organizatora.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w misji w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem, Uczestnik rezygnujący z udziału zobowiązuje się zwrócić na rzecz Organizatora wszystkie koszty poniesione, związane z jego uczestnictwem w misji. Zapis ten ma również zastosowanie w przypadku, gdy nie została podpisana umowa pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem. Rezygnacji należy dokonać w formie pisemnej.
 4. Uczestnik misji wyraża zgodę na umieszczenie jego danych (w tym logotypu, zdjęć) w publicznie dostępnych materiałach promocyjnych i informacyjnych (drukowanych oraz elektronicznych) dotyczących przedmiotowego Wydarzenia.


Postanowienia końcowe

§ 6

 1. Udział w rekrutacji jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.investinpodlaskie.pl.
 3. Z chwilą dokonania zgłoszenia Zgłaszający staje się uczestnikiem rekrutacji i zgadza się na postanowienia niniejszego Regulaminu i Umowy w sprawie uczestnictwa przedsiębiorcy, co jest równoznaczne ze złożeniem następującego oświadczenia: „Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą.

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy

 • PDF
 • 305 KB
Pobierz

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 • XLSX
 • 77 KB
Pobierz

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

 • DOCX
 • 101 KB
Pobierz

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Klauzula informacyjna Administratora

 • PDF
 • 227 KB
Pobierz

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Umowa w sprawie uczestnictwa w zagranicznej misji gospodarczej

 • PDF
 • 276 KB
Pobierz

Załącznik nr 1 do Umowy - Dane Reprezentanta uczestnika zagranicznej misji gospodarczej

 • PDF
 • 148 KB
Pobierz

Załącznik nr 2 do Umowy - Informacja uczestnika dotycząca udziału w zagranicznej misji gospodarczej

 • PDF
 • 170 KB
Pobierz

Załącznik nr 3 do Umowy - Oświadczenie dotyczące danych osobowych w postaci wizerunku

 • PDF
 • 211 KB
Pobierz

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987