Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0

We wrześniu 2021 r. Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP rozpoczęło realizację projektu pn. „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Projekt jest realizowany na podstawie Decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0204/21-00 z dnia 10 września 2021 r. zmienionej Decyzją nr UDA-RPPD.01.02.01-20-0204/21-01 z dnia 16 września 2022 r.

Realizacja projektu

Aktualności, efekty, materiały informacyjne

Cele

Nadrzędnym celem projektu jest przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji (REI) Dolina Rolnicza 4.0. umożliwiających opracowanie i implementację zasadniczego projektu na dużą skalę pn. „Regionalny Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0”. Realizacja nadrzędnego celu projektu przyczyni się do podniesienia konkurencyjności województwa podlaskiego i wprowadzenia go na ścieżkę rozwoju gospodarczego opartego na ciągłej innowacyjności i postępie technologicznym.

Główne zadania
  • Wykonanie badań o charakterze jakościowym oraz analiz diagnostycznych dotyczących potencjału innowacyjnego Województwa Podlaskiego.
  • Organizacja spotkań z partnerami zaangażowanymi w proces tworzenia Regionalnego Ekosystemu Innowacji w Województwie Podlaskim.
  • Organizacja zagranicznych wizyt studyjnych z udziałem uczestników REI w celu wymiany doświadczeń i budowy powiązań z najlepszymi centrami wiedzy/ekosystemami innowacji na świecie.
  • Stworzenie narzędzi informatycznych oraz realizacja działań informacyjnych służących promocji koncepcji REI Dolina Rolnicza 4.0 i automatyzacji w działalności podlaskich przedsiębiorstw.
  • Przygotowanie profesjonalnej koncepcji biznesowej dotyczącej budowy Regionalnego Ekosystemu Innowacji.
  • Zakup niezbędnych analiz i usług eksperckich.
  • Opracowanie raportu końcowego z przeprowadzonych analiz w ramach projektu.
Beneficjent

Beneficjentem projektu jest Województwo Podlaskie.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu – 3 100 000,00 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 3 100 000,00 PLN.

Okres realizacji Projektu: od 10.09.2021 r. do 30.11.2023 r.

Projekt Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Chcesz wiedzieć więcej?

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987