Polityka prywatności

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informuje, iż wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem serwisu internetowego investinpodlaskie.pl przeznaczone są wyłącznie na użytek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

W czasie korzystania z serwisu możecie Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom czy organizacjom oraz osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami UMWP.

Dane użytkowników mogą być wykorzystywane do nawiązywania kontaktu, np. w przypadku konieczności udzielenia Państwu odpowiedzi na zadane pytanie.

Administrator serwisu na podstawie uzyskanych informacji może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Poufność danych może być uchylona na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na niniejszej stronie. Zmiany w Polityce prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania.

Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka prywatności, której treść znajduje się na niniejszej stronie oraz na stronach zawierających formularze umożliwiające wprowadzanie danych osobowych.

 

Ochrona danych osobowych

Poniższe informacje dotyczą danych osobowych podawanych przez Państwa w celu rejestracji na spotkanie informacyjne, misję/seminarium lub wprowadzanych podczas wypełniania formularza kontaktowego.

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, https://bip.wrotapodlasia.pl/).

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem: iod@wrotapodlasia.pl lub w sprawach dotyczących informacji zawartych w formularzu inwestycyjnym pod adresem: info@investinpodlaskie.pl

3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

1) przedstawienie Panu/Pani oferty inwestycyjnej województwa podlaskiego,

2) organizacja spotkań informacyjnych, misji i seminariów o charakterze gospodarczym (rekrutacja, komunikacja, działania promocyjne, archiwizacja dokumentów).

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przedstawienia Panu/Pani oferty inwestycyjnej województwa podlaskiego oraz udziału w spotkaniach informacyjnych, misjach i seminariach o charakterze gospodarczym.

5. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przedstawienia oferty inwestycyjnej województwa podlaskiego oraz brak możliwości udziału w spotkaniach informacyjnych, misiach i seminariach o charakterze gospodarczym.

6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

1) art. 6 akapit 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w formularzu inwestycyjnym, o którym mowa w pkt 3 niniejszej klauzuli;

2) art. 6 akapit 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny wynikający z dokumentowania czynności promocyjnych czy rozwojowych Województwa Podlaskiego.

7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie imienia, nazwiska, służbowego adresu e-mail, adresu IP, zgodnie z zasadą minimalizmu i adekwatności względem podstaw prawnych przetwarzania danych określonych w pkt 4 niniejszej klauzuli.

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

9. Ma Pan/Pani prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku wyrażenia zgody ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą:

1) przez okres 10 lat, na podstawie przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku lub

2) do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie stosowanej wiadomości na adres info@investinpodlaskie.pl

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane przez Administratora.

12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Wykorzystywanie danych

Dane zbierane w ramach serwisu investinpodlaskie.pl służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony serwisu. Dostęp do danych posiada także firma Google Inc. (poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics) oraz serwisy społecznościowe takie jak: Facebook i Twitter (poprzez możliwość dzielenia się treścią serwisu). W ramach serwisu investinpodlaskie.pl mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Twitter czy Google+), mapy (Google Maps), filmy (Youtube). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o użytkownikach do ww. zewnętrznych podmiotów.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987