Nabór Partnera do realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera”

Plansza ilustracyjna rozmowy. Dwie osoby prowadzą rozmowy biznesowe.

28.07.2023 r.

Uchwałą nr 354/6795/2023z dnia 27 lipca 2023 r. lipca 2023 r. Zarząd Województwa Podlaskiego rozstrzygnął konkurs na wybór Partnera do realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera”, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet I Badania i innowacje, Działanie 1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw, Typ: Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP (tryb niekonkurencyjny).
Partnerem projektu jest Konsorcjum zawarte pomiędzy:
Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok (Partner wiodący),
Izbą Przemysłowo-Handlową, ul. Antoniukowska 7,15-740 Białystok,
Podlaskim Klubem Biznesu, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok.


Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty nabór Partnera do realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera”.

Celem partnerstwa jest współpraca Lidera (Województwo Podlaskie) i Partnera przy realizacji zadań ukierunkowanych na  internacjonalizację i promocję gospodarczą podlaskich MŚP.

Do naboru mogą przystąpić instytucje otoczenia biznesu.

Przed przystąpieniem do realizacji Projektu Lider i Partner zawrą umowę partnerską, która będzie określała w szczególności stopień zaangażowania Stron w realizację każdego z zadań będących przedmiotem partnerstwa.

Planowane działania projektowe wspierające międzynarodową współpracę handlową podlaskich MŚP realizowane będą m.in. poprzez następujące zadania:

  1. Kompleksowe usługi eksportowe – indywidualne plany działań eksportowych, obejmujące m.in. analizę potencjału przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych, jak również usługi prawne dotyczące zagadnień związanych z eksportem,
  2. Analizy branżowe – dotyczące potencjału eksportowego wybranych sektorów podlaskiej gospodarki, a także analizy obejmujące mapowanie startupów podlaskich w kontekście ich działalności krajowej i międzynarodowej,
  3. Szkolenia i seminaria – o tematyce eksportowej, realizowane w formie vademeców rynków zagranicznych, specjalistycznych spotkań dotyczących zagadnień handlu zagranicznego, warsztatów z zakresu ekspansji zagranicznej startupów podlaskich,
  4. Granty na wyjazdy targowe – dla podlaskich MŚP, obejmujące targi międzynarodowe, w szczególności przyznawane na organizację stoisk indywidualnych,
  5. Misje gospodarcze – dedykowane podlaskim MŚP, realizowane w formach zagranicznych misji wyjazdowych (w tym organizacja w ramach projektu stoisk na wybranych wydarzeniach targowych) lub misji przyjazdowych dla wybranych branż,
  6. Usługi brokera eksportu – mapowanie możliwości współpracy międzynarodowej, kojarzenie partnerów biznesowych działających na arenie międzynarodowej, umożliwiające nawiązanie współpracy.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2023 r., o godz. 11.00

Ogłoszenie o naborze Partnera wraz z załącznikami dostępne jest pod linkiem

Kontakt:

Katarzyna Krutul

katarzyna.krutul@podlaskie.eu

Tel. 85 66 54 985

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987