Misja gospodarcza na Litwie – zaproszenie i wyniki naboru

Panorama Wilna

19.04.2023 r.

W związku z rezygnacją z udziału w zagranicznej misji gospodarczej na Litwie firm Planeat sp. z o.o. oraz PSS Hajnówka sp. z o.o. informujemy, iż kolejną zakwalifikowaną firmą jest Sajsad Jan Skibicki.


13.04.2023 r.

W związku z rezygnacją z udziału w zagranicznej misji gospodarczej na Litwie firmy Unico Polska sp. z o.o. sp.k informujemy, iż kolejną zakwalifikowaną firmą jest Polski Dom Rodzinny Serce Jerzy Lis.


7.04.2023 r.

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informuje, iż 6 kwietnia  br. zakończono nabór przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego na udział w zagranicznej misji gospodarczej na Litwie.

W wyniku przeprowadzonego naboru, decyzją Komisji ds. naboru, zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa przedsiębiorców, do udziału w ww. wydarzeniu zostały zakwalifikowane następujące podmioty:

 • Zakład Mięsny KABO A. Borowik, W. Ciborowski, M. Grygoruk sp. j.
 • Unico Polska sp. z o.o. sp. k.
 • Zarzeccy sp. z o.o.
 • Cukiernia „Kinga” Poskrobko i Wspólnicy sp. j.
 • P.P.U.H. Rogowski s.c. B. Cholewicka i K. Łukasik
 • Planeat sp. z o.o.
 • Delta sp. j. M. i  A. Dutkowscy
 • Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „KASOL„ Janusz Antoni Kazberuk

Gratulujemy zakwalifikowanym przedsiębiorcom.

Ocena złożonych formularzy zgłoszeniowych

Zagraniczna misja gospodarcza organizowana jest w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


24.03.2023 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego do wzięcia udziału w zagranicznej misji gospodarczej na Litwie.

Celem misji zagranicznej jest:

 • promocja gospodarcza województwa podlaskiego na rynkach krajów nadbałtyckich,
 • wsparcie podlaskich przedsiębiorców w nawiązaniu i rozwijaniu relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi,
 • prezentacja walorów gospodarczych województwa podlaskiego jako dobrego miejsca do inwestowania i wymiany handlowej

Misja gospodarcza skierowana jest do przedsiębiorców z sektora spożywczego, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa podlaskiego przez minimum 12 miesięcy.

Wyjazd współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”, Oś priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Podziałania 1.4.1. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Wsparcie obejmuje:

 • koszt przejazdu do/z miejsca docelowego misji,
 • koszty zakwaterowania ze śniadaniami,
 • koszty ubezpieczenia,
 • koszty organizacji seminarium biznesowego oraz spotkań match-makingowych z zagranicznymi partnerami biznesowymi zgodnie z programem misji,
 • koszt lunchu, kolacji biznesowej zgodnie z programem misji,
 • koszt lokalnych transferów (transportu lokalnego) w miejscu docelowym – zgodnie z programem misji.

Udział w zagranicznej misji gospodarczej jest objęty pomocą de minimis.

Pomoc de minimis zostanie udzielona przedsiębiorcy, który spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Liczba przedsiębiorców objętych wsparciem: 8


Rozpoczęcie rekrutacji – misja na Litwie:
27 marca 2023 r., godz. 8:00.

Zakończenie rekrutacji – misja na Litwie: 4 kwietnia 2023 r., godz. 23:59.

UWAGA: rekrutacja na udział w misji na Litwie została przedłużona do 6 kwietnia 2023 r., godz. 23:59.


Warunki zgłoszenia:

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie investinpodlaskie.pl.

Za wszelkie kwestie organizacyjne związane z rekrutacją uczestników odpowiada Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 16, 15-089 Białystok:

Karolina Cruz Rodriguez, tel. 85 66 54 870, e-mail: karolina.cruz@podlaskie.eu
Anna Otapowicz, tel. 85 66 54 987, e-mail: anna.otapowicz@podlaskie.eu
Agnieszka Wirkowska-Godlewska, tel. 85 66 54 987, e-mail: agnieszka.wirkowska@podlaskie.eu

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987