Konferencja podsumowująca stan realizacji projektu „Dolina Rolnicza 4.0.

Wystąpienie eksperta podczas konferencji podsumowującej stan realizacji projektu „Dolina Rolnicza 4.0."

Nowe rozwiązania i technologie w sektorze rolnictwa, żywności i zdrowia to główne tematy podjęte podczas konferencji poświęconej podsumowaniu stanu realizacji projektu „Dolina Rolnicza 4.0. Spotkanie odbyło się w dniu 18 października 2023 r. w Hotelu Traugutta 3 w Białymstoku.

Realizacja projektu technologicznego „Dolina Rolnicza 4.0” została podzielona na etapy. Obecnie zakończył się pierwszy z nich. Założeniem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków w regionie do rozwoju nowoczesnych technologii w trzech obszarach: rolnictwa (AgriTech), żywności (FoodTech) i zdrowia (HealthTech). Projekt stanowi doskonałą szansę dla województwa podlaskiego, w ramach którego odbywać się będzie współpraca pomiędzy różnymi środowiskami, jak samorządowcy, rolnicy, przedsiębiorcy, uniwersytety, instytucje otoczenia biznesu czy przedstawiciele środowisk opiniotwórczych.

Spotkanie otworzył Pan Mariusz Dąbrowski, Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej. Zaznaczył, że wykorzystanie nowoczesnych technologii to dziś nie wybór, lecz konieczność, jeśli województwo podlaskie nadal chce się rozwijać czy osiągnąć znaczącą pozycję na rynkach światowych. Liczymy, że dzięki realizacji projektu uda się wprowadzić nowoczesne technologie w rolnictwie, łączące wytwórców [producentów rolnych], ze światem biznesu i oczywiście nauki – dodał Dyrektor.

W dalszej części konferencji zostały przedstawione prezentacje dotyczące 3 obszarów zainteresowania projektu „Dolina Rolnicza 4.0”, tj.

  • Nowe rozwiązania i technologie w sektorze rolnictwa („AgriTech”) – prezentacja dr. inż. Jacka Skudlarskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
  • Nowe rozwiązania i technologie w sektorze żywności („FoodTech”) – prezentacja dr. inż. Barbary Groele, Sekretarza Generalnego Krajowej Unii Producentów Soków;
  • Nowe rozwiązania i technologie w sektorze zdrowia („HealthTech”) – prezentacja dr. Adama Dawidziuka, Głównego Specjalisty – Eksperta Zarządzającego Grupy Badawczej Zdrowie, Sieć Badawcza Łukasiewicz.

 Swoistym podsumowaniem I etapu projektu będzie opracowanie profesjonalnej koncepcji biznesowej na 5-letnią perspektywę czasową, składającej się z biznesplanu, studium wykonalności i strategii marketingowej, za pomocą której stworzony zostanie przodujący w Polsce i znany na świecie Regionalny Ekosystem Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0”. Prezentację na temat stanu realizacji prac projektowych przedstawili reprezentanci firmy PwC Advisory, którzy na zlecenie Województwa Podlaskiego przygotowują wskazany dokument. Zadaniem administracji samorządowej będzie zapewnienie odpowiednich warunków, żeby uczestnicy kształtującego się ekosystemu „Dolina Rolnicza” mogli połączyć swoje atuty i siły, tworząc w regionie nowe miejsca pracy oraz nowoczesne technologie.

Początek realizacji kolejnego etapu projektu planowany jest na początek 2024 r.

Projekt Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987