Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, https://bip.wrotapodlasia.pl/).
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem: iod@wrotapodlasia.pl lub w sprawach dotyczących informacji zawartych w formularzu inwestycyjnym pod adresem: info@investinpodlaskie.pl
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest umożliwienie przedstawienia Panu/Pani oferty inwestycyjnej województwa podlaskiego zgodnej z Pana/Pani oczekiwaniami wyrażonymi w formularzu inwestycyjnym opublikowanym na stronie investinpodlaskie.pl należącej do Województwa Podlaskiego.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przedstawienia Panu/Pani oferty inwestycyjnej województwa podlaskiego.
 5. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przekazania Panu/Pani odpowiedzi na zapytanie przekazane drogą elektroniczną.
 6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • art. 6 akapit 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w formularzu inwestycyjnym, o którym mowa w pkt 3 niniejszej klauzuli;
 • art. 6 akapit 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny wynikający z dokumentowania czynności promocyjnych czy rozwojowych Województwa Podlaskiego.
 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zakresie imienia, nazwiska, służbowego adresu e-mail, adresu IP, zgodnie z zasadą minimalizmu i adekwatności względem podstaw prawnych przetwarzania danych określonych w pkt 4 niniejszej klauzuli.
 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 3. Ma Pan/Pani prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku wyrażenia zgody ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą:
 • przez okres 10 lat, na podstawie przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku lub
 • do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie stosowanej wiadomości na adres info@investinpodlaskie.pl
 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane przez Administratora.
 2. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987