Dolina Rolnicza 4.0. W kierunku transformacji tradycyjnego przemysłu rolno-spożywczego

Marek Olbryś wicemarszałek województwa podlaskiego przemawia podczas konferencji Dolina Rolnicza 4.0
Przedstawiciele podlaskich uczelni, przedsiębiorcy i samorządowcy spotkali się kolejny raz w ramach Grupy Roboczej ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0”. W spotkaniu kończącym cykl tegorocznych obrad we wtorek, 27 czerwca, uczestniczyli również: wicemarszałek Marek Olbryś, radna wojewódzka Jadwiga Zabielska oraz sekretarz województwa Mirosława Jaroszewicz-Łojewska.

Dolina Rolnicza 4.0 to projekt samorządu województwa ukierunkowany na rozwój gospodarczy. Skupia się na największych zasobach regionu: silnym przemyśle rolno-spożywczym, rolnictwie indywidualnym, wyspecjalizowanych uczelniach oraz innowacyjnych przedsiębiorstwach.

Przywiązujemy do tego projektu dużą wagę. Świadczy o tym zaangażowanie w przedsięwzięcie samorządu województwa, jak również zaangażowanie świata nauki. Mam nadzieję, że ten projekt będzie się dobrze rozwijał, ponieważ ma duże szanse powodzenia mówił do uczestników spotkania wicemarszałek Marek Olbryś.

Współpraca biznesu, nauki oraz samorządu województwa sprawi, że w Podlaskiem powstawać będą wysokie technologie umożliwiające rozwój rolnictwa przyszłości.

Kompleksowe rozwiązania dla biznesu

Pierwszym punktem spotkania było podsumowanie realizowanego w ramach projektu wyjazdu do Finlandii. Była to kolejna okazja m.in. do nawiązania kontaktów biznesowych czy poznania czynników dobrego klimatu inwestycyjnego.

Wnioski z tego wyjazdu, w kontekście m.in. nawiązywania partnerstw, przedstawił dr Mariusz Dąbrowski, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej urzędu marszałkowskiego.

Jeśli będziemy szukać partnerstw międzynarodowych, to warto szukać miast czy regionów, które w jakiś sposób są do nas podobne – zaznaczał.

Podkreślił, że to „co jest niesamowite w Finlandii, to kompleksowość rozwiązań”. I wyjaśniał, że jeśli tworzy się tam start-up (młoda firma poszukująca modelu biznesowego – przyp. red.), zakłada działalność, to w jednym budynku mamy aniołów biznesu (osoby prywatne, które inwestują kapitał w firmy na wczesnym etapie rozwoju – przyp. red.), fundusze venture capital (finansowanie rozwoju firm – przyp. red.), różne programy akceleracyjne (mające na celu udzielenie wsparcia biznesowego nowym firmom – przyp. red.).

– Dlatego przedsiębiorcy mogą się skupić na tworzeniu projektów, a wszystko jako system bardzo dobrze działa ­– powiedział.

Jego zdaniem, warto również powielać rozwiązania dotyczące tworzenia baz mentorów.

Myślę, że warto budować takie relacje, aby mieć bazę funduszy venture capital, aniołów biznesu, inżynierów. Budować bazę, gdzie wszystko jest w jednym miejscu – dodał Mariusz Dąbrowski.

Czas na gospodarkę obiegu zamkniętego

W dalszej części spotkania skupiono się na zagadnieniach związanych z dążeniem do wprowadzenia w sektorze rolno-spożywczym gospodarki obiegu zamkniętego.

Prezentację na ten temat przedstawiła Anna Krysztopik, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska urzędu marszałkowskiego. Wśród kierunków zmian w tym zakresie wymieniła m.in. zwiększenie powierzchni upraw ekologicznych, racjonalne stosowanie nawozów czy wybór takich procesów produkcyjnych, które pozwolą obniżyć zużycie energii elektrycznej i wody. Zaznaczyła też, że „istnieje konieczność ograniczania strat i marnotrawstwa żywności zarówno na etapie produkcji pierwotnej, jak i w całym łańcuchu dostaw sektora rolno-spożywczego.”

Na zakończenie uczestnicy spotkania dyskutowali na temat aktualnego stanu realizacji przedsięwzięcia, jakim jest Regionalny Ekosystem Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0” oraz dalszej współpracy w ramach powołanej grupy.

***

Grupa Robocza ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0” jest ciałem doradczym przy wdrażaniu projektu Doliny Rolniczej 4.0 w życie. W pracach uczestniczą przedstawiciele największych podlaskich uczelni (Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży), klastrów, ośrodków doradczych (Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie) i przedsiębiorstw z różnych sektorów: producenci maszyn rolniczych (InterTech, Metal-Fach, Pronar, SaMASZ), branża IT (Infinity Group, TenderHut), przedsiębiorstwa rolno-spożywcze (BioPlant Natura, Edpol Food and Innovation, Grupa Agrocentrum).

Projekt finansowany jest z funduszy europejskich w ramach programu regionalnego będącego w dyspozycji samorządu województwa. Cykl spotkań zakończy wrześniowa konferencja podsumowująca działania zmierzające do wdrożenia innowacji.

Projekt Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987