Cele szczegółowe projektu

wizualizacja wykres

Cel szczegółowy 1:

Rozpoznanie potrzeb (aktualnych i przyszłych) w zakresie innowacji i rozwoju uczestników Regionalnego Ekosystemu Innowacji oraz efektywności modelu biznesowego ekosystemu (OBSZAR: gromadzenie danych i ich analiza)

ludzkie dłonie na stole trzymają koła zębate

Cel szczegółowy 2:

Budowanie sieci współpracy krajowej i zagranicznej w kontekście realizacji Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0. (OBSZAR: wiedza, współpraca i promocja)

wizualizacja ludzkie dłonie sterują aplikacją na urządzeniu mobilnym

Cel szczegółowy 3:

Opracowanie szczegółowej koncepcji wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w sektorach związanych z Regionalnym Systemem Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0.” do konkurowania w globalnych łańcuchach wartości (OBSZAR: opracowanie narzędzi i formułowanie rozwiązań /rekomendacji)

Projekt jest przedsięwzięciem o znaczeniu strategicznym dla regionu, bowiem realizacja nadrzędnego celu projektu przyczyni się do podniesienia konkurencyjności województwa podlaskiego i wprowadzenia go na ścieżkę rozwoju gospodarczego opartego na ciągłej innowacyjności i postępie technologicznym.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987