Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego

Logotypy: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój; Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Opis projektu

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP realizuje projekt pn. Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr POWR.02.18.00-00-0007/19 zawartej w dniu 3 marca 2020 r. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Województwa Podlaskiego.

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Projekt jest adresowany do Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego. Jego głównym celem jest zwiększenie poziomu inwestycji pozwalających na generowanie nowych miejsc pracy oraz doskonalenie standardów obsługi inwestorów służących wzmocnieniu potencjału inwestycyjnego województwa podlaskiego. Uczestnictwo w projekcie nie wymaga ponoszenia nakładów finansowych przez JST.

Planowane działania:

 • Analiza potrzeb i stanu przygotowania JST do realizacji procesu obsługi inwestorów.
 • Szkolenia z zakresu standardów obsługi inwestora w samorządach (ogólne i wdrażające). Zakres tematyczny szkoleń obejmować będzie m.in. ABC systemu obsługi inwestorów, przygotowanie oferty inwestycyjnej i sztukę jej prezentowania, przygotowanie portalu internetowego przyjaznego inwestorom, marketing terytorialny.
 • Doradztwo indywidualne dla JST, które koncentrować się będzie m.in. na: opracowaniu oferty inwestycyjnej, przygotowaniu zawartości strony www z ofertą inwestycyjną, przygotowaniu materiałów informacyjnych dotyczących oferty inwestycyjnej, kontaktach merytorycznych w celu weryfikacji realizacji projektu.
 • Konferencja - lokalne sieci współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 • Wizyty studyjne dla kadry kierowniczej Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 • Wykonanie zdjęć lotniczych przedstawiających dostępne tereny inwestycyjne.

 • Uzyskane wsparcie przyczyni się do wymiany doświadczeń, udoskonalenia kompetencji kadr w zakresie rozwiązań poprawiających efektywność obsługi inwestora oraz usprawnienia procesu współpracy pomiędzy województwem a JST wdrażającymi projekt. Wykonane w projekcie zdjęcia lotnicze terenów inwestycyjnych wzbogacą oferty inwestycyjne JST. Wdrożenie standardów wpłynie pozytywnie na wizerunek JST w odbiorze zewnętrznym, co w następstwie zwiększy ich atrakcyjność jako miejsc do lokowania inwestycji. W efekcie wdrożenia standardów określonych w projekcie JST będą zapewniały wysoki poziom obsługi inwestorów zainteresowanych realizacją inwestycji na terenie województwa podlaskiego.

  Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu - 602 687,50 zł. Wartość dofinansowania projektu - 542 418,75 zł, w tym 507 945,02 zł ze środków europejskich oraz 34 473,73 zł ze środków dotacji celowej.

  Okres realizacji Projektu: od 01.02.2020 r. do 28.02.2022 r.

  Wynik naboru

  Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa JST w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w samorządach województwa podlaskiego”, do udziału w Projekcie zakwalifikowane zostały następujące Jednostki Samorządu Terytorialnego:

  1. Gmina miejska Augustów

  2. Gmina wiejska Augustów

  3. Gmina wiejska Bargłów Kościelny

  4. Gmina wiejska Białowieża

  5. Gmina miejska Bielsk Podlaski

  6. Gmina wiejska Boćki

  7. Gmina miejska Choroszcz

  8. Gmina miejska Ciechanowiec

  9. Gmina wiejska Czeremcha

  10. Gmina miejska Czyżew

  11. Gmina miejska Dąbrowa Białostocka

  12. Gmina wiejska Dobrzyniewo Duże

  13. Gmina miejska Drohiczyn

  14. Gmina wiejska Dziadkowice

  15. Gmina wiejska Filipów

  16. Gmina wiejska Giby

  17. Gmina miejska Goniądz

  18. Gmina wiejska Grabowo

  19. Gmina miejska Grajewo

  20. Gmina wiejska Grajewo

  21. Gmina miejska Hajnówka

  22. Gmina wiejska Hajnówka

  23. Gmina miejska Jedwabne

  24. Gmina wiejska Juchnowiec Kościelny

  25. Gmina miejska Kolno

  26. Gmina wiejska Kołaki Kościelne

  27. Gmina wiejska Krasnopol

  28. Gmina miejska Lipsk

  29. Gmina miejska Łapy

  30. Gmina miejska Michałowo

  31. Gmina wiejska Mielnik

  32. Gmina wiejska Milejczyce

  33. Gmina miejska Mońki

  34. Gmina wiejska Narewka

  35. Gmina wiejska Orla

  36. Gmina wiejska Perlejewo

  37. Gmina wiejska Piątnica

  38. Powiat grajewski

  39. Powiat moniecki

  40. Gmina wiejska Przerośl

  41. Gmina wiejska Rutki

  42. Gmina miejska Sejny

  43. Gmina wiejska Sidra

  44. Gmina miejska Siemiatycze

  45. Gmina wiejska Sokoły

  46. Gmina miejska Sokółka

  47. Gmina miejska Stawiski

  48. Gmina miejska Suchowola

  49. Gmina miejska Supraśl

  50. Gmina wiejska Suwałki

  51. Miasto Suwałki

  52. Gmina miejska Szczuczyn

  53. Gmina wiejska Szumowo

  54. Gmina wiejska Turośń Kościelna

  55. Gmina miejska Tykocin

  56. Gmina miejska Wasilków

  57. Gmina wiejska Wąsosz

  58. Gmina wiejska Wysokie Mazowieckie

  59. Gmina miejska Zambrów

  60. Gmina wiejska Zambrów

  Uczestnicy projektu

  Umowy w sprawie uczestnictwa w projekcie pn. „Standardy Obsługi Inwestora w samorządach województwa podlaskiego” podpisały następujące JST:

  1. Gmina miejska Augustów

  2. Gmina wiejska Augustów

  3. Gmina wiejska Bargłów Kościelny

  4. Gmina wiejska Białowieża

  5. Gmina miejska Bielsk Podlaski

  6. Gmina wiejska Boćki

  7. Gmina miejska Choroszcz

  8. Gmina miejska Ciechanowiec

  9. Gmina wiejska Czeremcha

  10. Gmina miejska Czyżew

  11. Gmina miejska Dąbrowa Białostocka

  12. Gmina wiejska Dobrzyniewo Duże

  13. Gmina miejska Drohiczyn

  14. Gmina wiejska Dziadkowice

  15. Gmina wiejska Filipów

  16. Gmina wiejska Giby

  17. Gmina miejska Goniądz

  18. Gmina wiejska Grabowo

  19. Gmina miejska Grajewo

  20. Gmina wiejska Grajewo

  21. Gmina miejska Hajnówka

  22. Gmina miejska Jedwabne

  23. Gmina wiejska Juchnowiec Kościelny

  24. Gmina miejska Kolno

  25. Gmina wiejska Kołaki Kościelne

  26. Gmina wiejska Krasnopol

  27. Gmina miejska Lipsk

  28. Gmina miejska Łapy

  29. Gmina miejska Michałowo

  30. Gmina wiejska Mielnik

  31. Gmina wiejska Milejczyce

  32. Gmina miejska Mońki

  33. Gmina wiejska Narewka

  34. Gmina wiejska Orla

  35. Gmina wiejska Perlejewo

  36. Gmina wiejska Piątnica

  37. Powiat grajewski

  38. Powiat moniecki

  39. Gmina wiejska Przerośl

  40. Gmina wiejska Rutki

  41. Gmina miejska Sejny

  42. Gmina wiejska Sidra

  43. Gmina miejska Siemiatycze

  44. Gmina miejska Sokółka

  45. Gmina miejska Stawiski

  46. Gmina miejska Suchowola

  47. Gmina miejska Supraśl

  48. Gmina wiejska Suwałki

  49. Miasto Suwałki

  50. Gmina miejska Szczuczyn

  51. Gmina wiejska Szumowo

  52. Gmina wiejska Turośń Kościelna

  53. Gmina miejska Tykocin

  54. Gmina miejska Wasilków

  55. Gmina wiejska Wąsosz

  56. Gmina wiejska Wysokie Mazowieckie

  57. Gmina miejska Zambrów

  58. Gmina wiejska Zambrów

  Z działań objętych zakresem Projektu w roku bieżącym planowane jest przeprowadzenie analizy w zakresie potrzeb i stanu przygotowania JST do realizacji procesu obsługi inwestorów (audyt wstępny „0”). Na podstawie wypełnionych ankiet zostanie opracowany raport poaudytowy.

  Projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

  Kontakt

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
  ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
  15-888 Białystok

  Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
  ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
  15-097 Białystok

  info@investinpodlaskie.pl

  +48 85 66 54 495
  +48 85 66 54 987