Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego

Fabryka Pronaru w Narwi z lotu ptaka


Opis projektu

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP realizuje projekt pn. Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt jest realizowany w ramach umowy nr POWR.02.18.00-00-0007/19 zawartej w dniu 3 marca 2020 r. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Województwa Podlaskiego.

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Projekt jest adresowany do Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego. Jego głównym celem jest zwiększenie poziomu inwestycji pozwalających na generowanie nowych miejsc pracy oraz doskonalenie standardów obsługi inwestorów służących wzmocnieniu potencjału inwestycyjnego województwa podlaskiego. Uczestnictwo w projekcie nie wymaga ponoszenia nakładów finansowych przez JST.

Planowane działania:

 • Analiza potrzeb i stanu przygotowania JST do realizacji procesu obsługi inwestorów.
 • Szkolenia z zakresu standardów obsługi inwestora w samorządach (ogólne i wdrażające). Zakres tematyczny szkoleń obejmować będzie m.in. ABC systemu obsługi inwestorów, przygotowanie oferty inwestycyjnej i sztukę jej prezentowania, przygotowanie portalu internetowego przyjaznego inwestorom, marketing terytorialny.
 • Doradztwo indywidualne dla JST, które koncentrować się będzie m.in. na: opracowaniu oferty inwestycyjnej, przygotowaniu zawartości strony www z ofertą inwestycyjną, przygotowaniu materiałów informacyjnych dotyczących oferty inwestycyjnej, kontaktach merytorycznych w celu weryfikacji realizacji projektu.
 • Konferencja – lokalne sieci współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 • Wizyty studyjne dla kadry kierowniczej Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 • Wykonanie zdjęć lotniczych przedstawiających dostępne tereny inwestycyjne.

Uzyskane wsparcie przyczyni się do wymiany doświadczeń, udoskonalenia kompetencji kadr w zakresie rozwiązań poprawiających efektywność obsługi inwestora oraz usprawnienia procesu współpracy pomiędzy województwem a JST wdrażającymi projekt. Wykonane w projekcie zdjęcia lotnicze terenów inwestycyjnych wzbogacą oferty inwestycyjne JST. Wdrożenie standardów wpłynie pozytywnie na wizerunek JST w odbiorze zewnętrznym, co w następstwie zwiększy ich atrakcyjność jako miejsc do lokowania inwestycji. W efekcie wdrożenia standardów określonych w projekcie JST będą zapewniały wysoki poziom obsługi inwestorów zainteresowanych realizacją inwestycji na terenie województwa podlaskiego.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu – 602 687,50 zł. Wartość dofinansowania projektu – 542 418,75 zł, w tym 507 945,02 zł ze środków europejskich oraz 34 473,73 zł ze środków dotacji celowej.

Okres realizacji Projektu: od 01.02.2020 r. do 28.02.2022 r.

 


 

Wynik naboru

Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa JST w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w samorządach województwa podlaskiego”, do udziału w Projekcie zakwalifikowane zostały następujące Jednostki Samorządu Terytorialnego:

 1. Gmina miejska Augustów
 2. Gmina wiejska Augustów
 3. Gmina wiejska Bargłów Kościelny
 4. Gmina wiejska Białowieża
 5. Gmina miejska Bielsk Podlaski
 6. Gmina wiejska Boćki
 7. Gmina miejska Choroszcz
 8. Gmina miejska Ciechanowiec
 9. Gmina wiejska Czeremcha
 10. Gmina miejska Czyżew
 11. Gmina miejska Dąbrowa Białostocka
 12. Gmina wiejska Dobrzyniewo Duże
 13. Gmina miejska Drohiczyn
 14. Gmina wiejska Dziadkowice
 15. Gmina wiejska Filipów
 16. Gmina wiejska Giby
 17. Gmina miejska Goniądz
 18. Gmina wiejska Grabowo
 19. Gmina miejska Grajewo
 20. Gmina wiejska Grajewo
 21. Gmina miejska Hajnówka
 22. Gmina wiejska Hajnówka
 23. Gmina miejska Jedwabne
 24. Gmina wiejska Juchnowiec Kościelny
 25. Gmina miejska Kolno
 26. Gmina wiejska Kołaki Kościelne
 27. Gmina wiejska Krasnopol
 28. Gmina miejska Lipsk
 29. Gmina miejska Łapy
 30. Gmina miejska Michałowo
 31. Gmina wiejska Mielnik
 32. Gmina wiejska Milejczyce
 33. Gmina miejska Mońki
 34. Gmina wiejska Narewka
 35. Gmina wiejska Orla
 36. Gmina wiejska Perlejewo
 37. Gmina wiejska Piątnica
 38. Powiat grajewski
 39. Powiat moniecki
 40. Gmina wiejska Przerośl
 41. Gmina wiejska Rutki
 42. Gmina miejska Sejny
 43. Gmina wiejska Sidra
 44. Gmina miejska Siemiatycze
 45. Gmina wiejska Sokoły
 46. Gmina miejska Sokółka
 47. Gmina miejska Stawiski
 48. Gmina miejska Suchowola
 49. Gmina miejska Supraśl
 50. Gmina wiejska Suwałki
 51. Miasto Suwałki
 52. Gmina miejska Szczuczyn
 53. Gmina wiejska Szumowo
 54. Gmina wiejska Turośń Kościelna
 55. Gmina miejska Tykocin
 56. Gmina miejska Wasilków
 57. Gmina wiejska Wąsosz
 58. Gmina wiejska Wysokie Mazowieckie
 59. Gmina miejska Zambrów
 60. Gmina wiejska Zambrów

 


 

Uczestnicy projektu

Umowy w sprawie uczestnictwa w projekcie pn. „Standardy Obsługi Inwestora w samorządach województwa podlaskiego” podpisały następujące JST:

 1. Gmina miejska Augustów
 2. Gmina wiejska Augustów
 3. Gmina wiejska Bargłów Kościelny
 4. Gmina wiejska Białowieża
 5. Gmina miejska Bielsk Podlaski
 6. Gmina wiejska Boćki
 7. Gmina miejska Choroszcz
 8. Gmina miejska Ciechanowiec
 9. Gmina wiejska Czeremcha
 10. Gmina miejska Czyżew
 11. Gmina miejska Dąbrowa Białostocka
 12. Gmina wiejska Dobrzyniewo Duże
 13. Gmina miejska Drohiczyn
 14. Gmina wiejska Dziadkowice
 15. Gmina wiejska Filipów
 16. Gmina wiejska Giby
 17. Gmina miejska Goniądz
 18. Gmina wiejska Grabowo
 19. Gmina miejska Grajewo
 20. Gmina wiejska Grajewo
 21. Gmina miejska Hajnówka
 22. Gmina miejska Jedwabne
 23. Gmina wiejska Juchnowiec Kościelny
 24. Gmina miejska Kolno
 25. Gmina wiejska Kołaki Kościelne
 26. Gmina wiejska Krasnopol
 27. Gmina miejska Lipsk
 28. Gmina miejska Łapy
 29. Gmina miejska Michałowo
 30. Gmina wiejska Mielnik
 31. Gmina wiejska Milejczyce
 32. Gmina miejska Mońki
 33. Gmina wiejska Narewka
 34. Gmina wiejska Orla
 35. Gmina wiejska Perlejewo
 36. Gmina wiejska Piątnica
 37. Powiat grajewski
 38. Powiat moniecki
 39. Powiat siemiatycki
 40. Powiat sokólski
 41. Gmina wiejska Przerośl
 42. Gmina wiejska Rutki
 43. Gmina miejska Sejny
 44. Gmina wiejska Sidra
 45. Gmina miejska Siemiatycze
 46. Gmina miejska Sokółka
 47. Gmina miejska Stawiski
 48. Gmina miejska Suchowola
 49. Gmina miejska Supraśl
 50. Gmina wiejska Suwałki
 51. Miasto Suwałki
 52. Gmina miejska Szczuczyn
 53. Gmina wiejska Szumowo
 54. Gmina wiejska Turośń Kościelna
 55. Gmina miejska Tykocin
 56. Gmina miejska Wasilków
 57. Gmina wiejska Wąsosz
 58. Gmina wiejska Wysokie Mazowieckie
 59. Gmina miejska Zambrów
 60. Gmina wiejska Zambrów

Z działań objętych zakresem Projektu w roku bieżącym planowane jest przeprowadzenie analizy w zakresie potrzeb i stanu przygotowania JST do realizacji procesu obsługi inwestorów (audyt wstępny „0”). Na podstawie wypełnionych ankiet zostanie opracowany raport poaudytowy.

 Informacja dotycząca realizacji zadań projektowych

Informujemy, iż w dniu 11 sierpnia br. rozpoczęty zostanie cykl szkoleń online z zakresu obsługi inwestora, mających na celu wdrożenie lub zmodernizowanie standardów obsługi inwestora, czyli wytycznych rekomendowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.

Szkolenia będą realizowane odrębnie dla kadry kierowniczej JST oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za obsługę inwestorów, w podziale na dwie grupy, w czterech jednodniowych modułach, w godzinach od 9:30 do 15:30.

Harmonogram terminów szkoleń

 

Informujemy, iż z dniem 17 września br. przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego zakończyli udział w cyklu szkoleń online z zakresu obsługi inwestora. Program szkolenia oraz materiały szkoleniowe zostały ocenione pozytywnie przez uczestników. Mamy nadzieję, iż zdobyta wiedza okaże się użyteczna w procesie pozyskiwania potencjalnych inwestorów, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu rozwoju gospodarczego regionu.
W październiku 2021 r. zakończony został także kolejny etap realizacji projektu, polegający na wykonaniu zdjęć i panoram sferycznych wybranych terenów inwestycyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego, uczestniczących w projekcie. Materiały zdjęciowe będą wykorzystywane przez JST w celach związanych z promocją gospodarczą regionu, w tym z pozyskiwaniem inwestorów.

Kolejnym zadaniem, które planowane jest do realizacji w pierwszym kwartale 2022 r., jest organizacja wizyt studyjnych dla przedstawicieli kadry kierowniczej JST, ukierunkowanych na zagadnienia z obszaru wspierania przedsiębiorczości czy istoty opieki poinwestycyjnej tzw. „after care”.


 

Projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

 


 

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987