Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera

Projekt pn. „Promocja gospodarcza MŚP – Podlaskie Centrum Eksportera” (w skrócie: Podlaskie Centrum Eksportera) to regionalny projekt strategiczny, którego liderem jest Województwo Podlaskie, natomiast partnerami: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego (partner wiodący), Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku i Podlaski Klubu Biznesu. Głównym celem projektu jest wspieranie w sposób kompleksowy aktywności eksportowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa podlaskiego. Działania ukierunkowane są na wsparcie przedsiębiorców zainteresowanych rozszerzeniem prowadzonych już działań eksportowych, jak również podmiotów, które nie posiadają jeszcze doświadczenia w eksporcie swoich produktów czy usług na rynki zagraniczne, a chcą znacząco przyspieszyć ten proces.

Chcesz wiedzieć więcej?

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Zadania

Projekt dofinansowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet I. Badania i innowacje, Działanie 1.5 Wzrost konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw, Typ: Internacjonalizacja i promocja gospodarcza MŚP. Działania projektowe wspierające międzynarodową współpracę handlową podlaskich MŚP realizowane będą poprzez następujące zadania:

 1. Okienko eksportera i usługi eksportowe świadczone w punktach konsultacyjno-doradczych dla podlaskich MŚP w Białymstoku, Łomży, Hajnówce, Bielsku Podlaskim, Augustowie i Suwałkach. W ramach usług przedsiębiorcy otrzymają indywidualne plany działań eksportowych, obejmujące rekomendacje dotyczące m.in. przeprowadzenia analizy potencjału przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych, skorzystania z usług prawnych dotyczących zagadnień związanych z eksportem, gotowości do ubiegania się o grant na wyjazd targowy, rekomendacji do uczestnictwa w misji czy skorzystania z usług brokera eksportu. Usługi eksportowe będą kompleksowo obejmowały m.in.: opracowanie strategii eksportowej, doradztwo prawne, analizę rynku docelowego, analizę potencjału sprzedażowego danego produktu na rynku docelowym. Rodzaj i zakres usługi będzie każdorazowo dostosowywany do potrzeb i możliwości danego przedsiębiorstwa.
 2. Seminaria o tematyce eksportowej, realizowane w następujących formach:
 • vademecum rynków zagranicznych – merytoryczne seminaria dotyczące m.in. kultury biznesowej i możliwości eksportowych na wybranych rynkach;
 • spotkania specjalistyczne dotyczące zagadnień handlu zagranicznego, np. seminaria w zakresie: zabezpieczeń transakcji walutowych, systemów prawnych i podatkowych, prawa patentowego;
 • „Klub eksportera” – platforma nawiązywania współpracy i wymiany doświadczeń eksportowych z przedstawicielami wiodących przedsiębiorstw;
 • warsztaty przygotowawcze do ekspansji zagranicznej podlaskich startupów.
 1. Misje gospodarcze (w tym wyjazdy na targi) dedykowane podlaskim MŚP, realizowane w następujących formach:
 • zagraniczne misje wyjazdowe (w tym organizacja w ramach projektu stoisk na wybranych wydarzeniach targowych);
 • misje zagraniczne dla startupów podlaskich;
 • misja podlaska na Wystawę Światową EXPO 2025 w Osace.
 1. Granty – dla podlaskich MŚP, obejmujące targi międzynarodowe, w szczególności przyznawane na organizację stoisk indywidualnych.
Efekty

W efekcie realizacji projektu wsparcie otrzyma 150 przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa podlaskiego. Zrealizowanych zostanie 100 usług doradczych, 70 seminariów, 35 misji gospodarczych, 8 stoisk grupowych podczas targów międzynarodowych, rozdysponowanych zostanie 100 grantów na targi i przygotowanych 20 analiz branżowych.

Realizacja

Realizacja: 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2028 r.

Całkowita wartość projektu: 31 930 588,24 PLN

Kwota dofinansowania UE: 27 141 000,00 PLN

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987