Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie - naturalna droga rozwoju

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Podlaskie, Unia Europejska

Opis projektu

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP realizuje projekt Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Typ projektu 4 B. Kompleksowa kampania promocji gospodarczej województwa podlaskiego. Projekt jest realizowany na podstawie Uchwały Nr 169/2816/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 10 grudnia 2020 r.

Przedmiotem projektu jest promocja walorów gospodarczych regionu, a także promocja przedsiębiorstw z województwa podlaskiego i wytwarzanych przez nie produktów. Projekt jest ukierunkowany na zwiększenie rozpoznawalności regionu w kraju i za granicą. W ramach projektu realizowane będą działania promocyjne i PR kreujące i utrwalające wizerunek województwa podlaskiego jako regionu nowoczesnego, innowacyjnego i atrakcyjnego inwestycyjnie.

Ponadto, projekt zakłada umiędzynarodowienie podlaskich firm poprzez umożliwienie im udziału w wydarzeniach o charakterze promocji gospodarczej, czy ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do usług informacyjnych w zakresie planowania i realizacji działań eksportowych. Poza wsparciem przedsiębiorców działających w regionie, projekt zakłada również promocję inwestycyjną, obejmującą tereny przeznaczone pod inwestycje.

Odbiorcami działań promocyjnych będą środowiska biznesowe/okołobiznesowe, w szczególności:

- przedsiębiorcy regionalni,
- inwestorzy zagraniczni,
- liderzy biznesowi,
- instytucje otoczenia biznesu,
- przedstawiciele mediów krajowych i zagranicznych,
- krajowa i międzynarodowa opinia publiczna.

Planowane działania obejmują:

- realizację badań ilościowych i jakościowych wśród przedsiębiorstw podlaskich oraz największych inwestorów zagranicznych w Polsce nt. potencjału gospodarczego i inwestycyjnego województwa podlaskiego,
- rozbudowę witryny internetowej investinpodlaskie.pl,
- przygotowanie spotów reklamowych i filmu promocyjnego popularyzujących potencjał gospodarczy regionu,
- realizację kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych oraz zagranicznych stacjach telewizyjnych,
- publikację artykułów promocyjno-reklamowych w zagranicznych czasopismach branżowych,
- wykonanie bazy terenów inwestycyjnych województwa podlaskiego,
- wydanie publikacji prezentującej ofertę inwestycyjną regionu,
- utworzenie bazy przedsiębiorstw podlaskich,
- organizację misji i seminariów zagranicznych o tematyce gospodarczej promujących województwo podlaskie,
- organizację konferencji i spotkań informacyjnych o tematyce eksportowej,
- organizację przyjazdowych misji gospodarczych lub wizyt studyjnych dziennikarzy na terenie województwa podlaskiego.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie wynosi 8 179 040,00 zł. Wartość dofinansowania projektu: 6 952 184,00 zł.

Projekt promocji gospodarczej Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 495
+48 85 66 54 987