Projekt Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie - naturalna droga rozwoju

Celem projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju” jest promocja walorów gospodarczych regionu, które mogą okazać się atrakcyjne dla inwestorów zewnętrznych, a także promocja przedsiębiorstw z województwa podlaskiego i wytwarzanych przez nie produktów, co stwarza przedsiębiorcom szanse na rozwijanie powiązań handlowych i współprace o charakterze międzynarodowym.

Projekt jest ukierunkowany na zwiększanie rozpoznawalności regionu za granicą. W ramach projektu realizowane będą działania promocyjne i PR kreujące i utrwalające wizerunek województwa podlaskiego jako regionu nowoczesnego, innowacyjnego i atrakcyjnego inwestycyjnie, miejsca właściwego do prowadzenia i rozwijania biznesu, inwestowania, dobrego miejsca do pracy oraz zamieszkania. Działania wizerunkowe będą prowadzić do postrzegania regionu jako miejsca pochodzenia doskonałych, zaawansowanych technologicznie produktów i wysokiej jakości usług, które są wytwarzane i realizowane przy pełnym uwzględnieniu wymogów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Będą również prezentować województwo podlaskie jako region oferujący dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną, bogate zaplecze naukowo-badawcze, wykwalifikowaną kadrę oraz stabilne warunki rozwoju.

Ponadto, projekt zakłada umiędzynarodowienie podlaskich firm poprzez umożliwienie im udziału w wydarzeniach o charakterze promocji gospodarczej, czy ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do usług informacyjnych w zakresie planowania i realizacji działań eksportowych. Poza wsparciem przedsiębiorców działających w regionie, projekt zakłada również promocję inwestycyjną obejmującą tereny przeznaczone pod inwestycje.

Cel główny 1: Poprawa wizerunkowa atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności gospodarczej województwa podlaskiego – miejsca tworzenia markowych produktów i usług (obszar: Submarka gospodarcza)

  • Zbudowanie submarki gospodarczej opartej na koncepcji marki „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”.
  • Poprawa wizerunku i rozpoznawalności województwa podlaskiego na rynkach zagranicznych.
  • Tworzenie i koordynacja sieci współpracy w zakresie promocji gospodarczej i kształtowania wizerunku regionu.

Cel główny 2: Zwiększenie poziomu inwestycji w regionie oraz wzrost aktywności eksportowej podlaskich przedsiębiorstw na rynkach zewnętrznych (obszar: Inwestycje + Eksport)

2.1. Udoskonalenie i rozbudowa oferty inwestycyjnej regionu.

2.2. Wypracowanie form i narzędzi służących projakościowej obsłudze procesu inwestycyjnego.

2.3. Poprawa rozpoznawalności branżowych marek produktowych i usług podlaskich firm na rynkach zewnętrznych.

2.4. Zwiększenie dostępności informacyjnej o rynkach zagranicznych i warunkach prowadzenia eksportu.

2.5. Wykreowanie i wzmocnienie powiazań eksportowych, transferowych, produktowych i promocyjnych w zakresie współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i międzynarodowej.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu wynosi 8 235 294,00 zł. Wartość dofinansowania: 6 999 999,90 zł.
Projekt Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie – naturalna droga rozwoju jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 495
+48 85 66 54 987